Žaidimo taisyklės

Trumposios nepriklausomo elektros tiekėjo UAB „Ignitis“ žaidimo taisyklės

 1. Nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki gegužės 6 d. (imtinai) pasirašykite elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Ignitis“, dalyvaukite žaidime ir laimėkite vieną iš 134 prizų:
  1. Elektrinį paspirtuką „Xiaomi Mi 1S” (1 vnt.);
  2. Dulkių siurblį robotą „Xiaomi Mi Mop Pro“ (3 vnt.);
  3. Langų valymo siurblį „Leifheit“ (10 vnt.);
  4. Išmanųjį virdulį „Xiaomi Mi Smart Kettle“ (20 vnt.);
  5. Išmaniąją LED lemputę „Deltaco“ (100 vnt.).
 2. Žaidimo laimėtojai bus nustatyti atsitiktine tvarka 2021 m. gegužės 12 d. Su jais bus susisiekta asmeniškai ir susitariama dėl prizo atsiėmimo.
 3. Daugiau informacijos apie žaidimą galite gauti telefonu 1802 ar elektroniniu paštu zaidimas@agencyup.lt.
 4. Išsamios nepriklausomo elektros tiekėjo UAB „Ignitis“ žaidimo taisyklės skelbiamos ignitis.lt/zaidimo-taisykles.

Nepriklausomo elektros tiekėjo UAB „Ignitis“ žaidimo taisyklės

 1. Bendrosios sąlygos
  1. Dalyvaudamas UAB „Ignitis“ nepriklausomo tiekėjo žaidime (toliau – Žaidimas) fizinis asmuo turi galimybę laimėti vieną iš 134 prizų.
  2. Žaidimo organizatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Ignitis“, įmonės kodas 303383884, adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius (toliau – Organizatorius).
  3. Žaidimo vykdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „Publicum events“, įmonės kodas 301321574, adresas Vingrių g. 6A–16, 01141 Vilnius (toliau – Vykdytojas).
  4. Žaidimo prizų steigėjas – Organizatorius.
  5. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) – šios taisyklės, kuriose nustatytos Žaidimo sąlygos, Žaidimo laimėtojų nustatymo, prizų atsiėmimo tvarka ir kita susijusi informacija.
  6. Žaidimo vykdymo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.
  7. Žaidimo trukmė – nuo 2021 m. balandžio 6 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2021 m. gegužės 6 d. (paskutinė Žaidimo diena).
  8. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisyklių sąlygas, prieš tris dienas apie tai informavus tinklalapyje ignitis.lt/zaidimo-taisykles.
 2. Žaidimo dalyviai
  1. Žaidime dalyvauja fiziniai asmenys, Žaidimo laikotarpiu sudarę elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu elektros tiekėju UAB „Ignitis“.
  2. Žaidimo dalyviais negali būti jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys.
  3. Žaidimo laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka, naudojant UAB „Ignitis“ klientams suteiktus klientų kodus.
  4. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus (UAB „Ignitis“ bei „Ignitis grupės“ įmonių grupėje dirbantys) ir Vykdytojo darbuotojai ir jų šeimos nariai. Paaiškėjus, kad Žaidimo laimėtojas negalėjo dalyvauti Žaidime, jis netenka prizo. Tokiu atveju atsitiktine tvarka išrenkamas naujas Žaidimo laimėtojas.
 3. Žaidimo prizai
  1. Žaidimo prizinį fondą sudaro šie prizai:
   1. Elektrinis paspirtukas „Xiaomi Mi 1S”(1 vnt.);
   2. Dulkių siurblys robotas „Xiaomi Mi Mop Pro“ (3 vnt.);
   3. Langų valymo siurblys „Leifheit“ (10 vnt.);
   4. Išmanusis virdulys „Xiaomi Mi Smart Kettle“ (20 vnt.);
   5. Išmanioji LED lemputė „Deltaco“ (100 vnt.).
  2. Bendra prizinio fondo vertė 5956,23 Eur.
  3. Laimėti Žaidimo prizai į pinigus nekeičiami.
  4. Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją deklaruoja ir sumoka Organizatorius.
 4. Laimėtojų nustatymas ir skelbimas
  1. Laimėtojai išrenkami atsitiktine tvarka ir skelbiami 2021 m. gegužės 12 d. naudojant UAB „Ignitis“ klientams suteiktus klientų kodus.
  2. Su Žaidimo laimėtojais Vykdytojas susisieks telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu pasirašytoje elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje su nepriklausomu elektros tiekėju UAB „Ignitis“.
  3. Bus nustatyti 134 laimėtojai, kuriems atiteks vienas iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų prizų.
  4. Vienas Žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną prizą.
  5. Renkant laimėtojus, dalyvauja komisija, sudaryta iš 3 (trijų) asmenų – Organizatoriaus, Vykdytojo bei nepriklausomo stebėtojo advokatų profesinės bendrijos ADLEX atstovų.
  6. Žaidimo laimėtojų nustatymo procedūra bus filmuojama, o įrašas Organizatoriaus bus saugomas 1 (vienus) metus nuo Žaidimo nugalėtojų išrinkimo dienos.
 5. Prizų atsiėmimas
  1. Žaidimo laimėtojams prizai pristatomi adresu, kurį laimėtojas asmeniškai nurodys el. paštu zaidimas@agencyup.lt.
  2. Atsiimdamas prizą Žaidimo laimėtojas privalo pasirašyti prizo perdavimo–priėmimo aktą ir, siekiant įsitikinti laimėtojo tapatybe, pateikti (parodyti) galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, ID kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).
  3. Prizų pristatymo išlaidas padengia Organizatorius.
  4. Jeigu per 10 darbo dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos Vykdytojui nepavyksta susisiekti su Žaidimo laimėtoju telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytu prizą laimėjusio asmens pasirašytoje elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje su nepriklausomu elektros tiekėju UAB „Ignitis“, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į laimėtą prizą. Tokiu atveju atsitiktine tvarka išrenkamas naujas Žaidimo laimėtojas. Naujas Žaidimo laimėtojas renkamas ir tuo atveju, jei laimėtoju išrinktas asmuo atsisako priimti prizą ar nesutinka su šiose Taisyklėse nurodyta asmens duomenų tvarkymo ir prizo atsiėmimo tvarka.
 6. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, taip pat šiomis Taisyklėmis bei Organizatoriaus Privatumo politika.
  2. Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius (UAB „Ignitis“).
  3. Dalyvio bei laimėtojo asmens duomenų tvarkytojas yra Vykdytojas (UAB „Publicum events“).
  4. Organizatorius, Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, siekiant nustatyti laimėtoją, jį informuoti apie laimėjimą, tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių ir laimėtojų asmens duomenis:
   1. Žaidimo dalyvių: UAB „Ignitis“ kliento kodas (siekiant išrinkti laimėtoją);
   2. Žaidimo laimėtojų: vardas, pavardė, atvaizdas (informavimui apie laimėjimą ir viešam paskelbimui laimėtojui davus sutikimą), telefono numeris, elektroninio pašto adresas (susisiekimui dėl laimėjimo), adresas (prizo pristatymui ir prizo priėmimo–perdavimo akto pasirašymui).
  5. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi teisėto Organizatoriaus intereso pagrindu – administruoti ir organizuoti Žaidimą (UAB „Ignitis“ kliento kodas), Žaidimo laimėtojų duomenys tvarkomi jų sutikimo (Žaidimo laimėtojo viešai skelbiamų asmens duomenų atžvilgiu), Organizatoriaus teisėto intereso bei Organizatoriaus teisių ir pareigų įvykdymo, įskaitant teisines prievoles (prizo įteikimo, priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo atžvilgiu), pagrindais.
  6. Tvarkomų duomenų saugojimo laikotarpis:
   1. Klientų kodai – dalyvavimo Žaidime, laimėtojo išrinkimo ir paskelbimo tikslu, visą Žaidimo laikotarpį.
   2. Asmens duomenys, skirti prizų įteikimui – 6 mėnesius po prizo įteikimo dienos.
  7. Išsamesnė informacija apie tai, kaip Organizatorius tvarko asmens duomenis ir apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, pateikiama Organizatoriaus interneto svetainėje esančioje Privatumo politikoje: ignitis.lt/lt/privatumo-politika.
 7. Skundų nagrinėjimo tvarka
  1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. gegužės 30 d. pateikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Vykdytojui raštu, adresu UAB „Publicum events“, Vingrių g. 6A–16, 01141 Vilnius, tel. 1802, el. paštas zaidimas@agencyup.lt.
  2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško skundo gavimo dienos.