Savitarna

Apie mus

Visiems su energetika susijusiems uždaviniams nuo šiol galioja vienas sprendimas. Susipažinkite su UAB „Ignitis“ – atsakymu į visus energetikos paslaugų sektoriaus klausimus.

Istorija

Norėjome sutelkti visas svarbiausias energetikos paslaugas vienose rankose, todėl 2019 metais sukūrėme ateities energetikos paslaugų bendrovę „Ignitis“.

Į vieną bendrovę sujungėme „Lietuvos energijos tiekimą“, „Energijos tiekimą“, „Gilę“ ir „Litgas“ – taip po vienu stogu sutelkėme geriausias verslo klientų ir gyventojų aptarnavimo patirtis.

UAB „Ignitis“ yra didžiausias elektros ir dujų tiekėjas Lietuvoje, teikiantis visas svarbiausias energetikos paslaugas daugiau kaip 1,6 mln. mūsų šalies gyventojų. Kartu esame jūsų partneriai ir rūpinamės, kad visiems mūsų klientams energetika būtų aiški, nesudėtinga, papildomo laiko ir pastangų nereikalaujanti sfera.

Nuo 2013 m. „Ignitis" veiklą vykdo Latvijoje bei Estijoje, nuo 2017 m. – Lenkijoje, nuo 2021 m. – Suomijoje.

 

Bendrovės įstatai

Organizacinė struktūra

Valdomų įmonių struktūra

Pagrindinis siekis ir vertybės
Nuotrauka
Misija, vizija
 
Aprašymas

PAGRINDINIS SIEKIS

Mūsų pagrindinis siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

VERTYBĖS

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

atsakomybė

Atsakomybė

Rūpi. Darau. Žemei.
Pradedu nuo savęs.
Partnerystė

Partnerystė

Skirtingi. Stiprūs.
Išvien.
Atvirumas

Atvirumas

Matau. Suprantu. Dalinuosi.
Atsiveriu pasauliui.
Tobulėjimas

Tobulėjimas

Smalsiai. Drąsiai.
Kasdien.
 
Akcininkai, dukterinės ir asocijuotosios įmonės

Akcininkai

Patronuojanti UAB „Ignitis” įmonė yra AB „Ignitis grupė“, kuri valdo 100 proc. bendrovės akcijų. 

AB „Ignitis grupė“– tai tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, kurios misija - kurti energetiškai sumanų pasaulį. 

AB „Ignitis grupė“ akcininkai yra Lietuvos Respublika, kurios teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Finansų ministerija (valdanti 73,08% akcijų) ir smulkieji mažmeniniai bei instituciniai investuotojai (valdantys 26,92% akcijų)

Dukterinės įmonės

UAB „Ignitis“ priklauso energijos tiekimo įmonės Latvijoje, Estijoje, Suomijoje bei Lenkijoje:

Dukterinė įmonė Bendrovės valdomų akcijų dalis Pagrindinė veikla Buveinės adresas Tinklapis
Ignitis Latvija SIA 100% Mažmeninė prekyba elektros energija ir dujomis Cēsu iela 31, k-3 LV-1012 Ryga, Latvija

ignitis.lv

Ignitis Eesti OÜ 100% Mažmeninė prekyba elektros energija Narva mnt 5 10117 Talinas, Estija ignitis.ee
Ignitis Suomi Oy 100% Mažmeninė prekyba dujomis Firdonkatu 2, Workery West, 6th floor 00520 Helsinkis, Suomija ignitis.fi
Ignitis Polska Sp. z o.o. 100% Didmeninė ir mažmeninė prekyba elektros energija, mažmeninė prekyba dujomis Puławska 2-B, PL-02-566, Varšuva, Lenkija ignitis.pl

Asocijuotosios įmonės

UAB „Ignitis” kartu su kitomis Ignitis grupės bendrovėmis valdo dalį UAB „Ignitis grupės paslaugų centras” akcijų paketo (1,86% akcijų).

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ rūpinasi viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, teisės, apskaitos, personalo administravimo, ITT priežiūra ir vystymu bei kitomis paslaugomis.

AB „Ignitis grupė“ rekvizitai:

Įmonės kodas: 301844044
Įsteigimo data ir registras: 2008 m. rugpjūčio 28 d., Juridinių asmenų registras
Buveinės ir korespondencijos adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius 
Interneto svetainė – www.ignitisgrupe.lt
 

 

Skaidrumas

Bendrovė „Ignitis“ būdama „Ignitis grupė“ įmonių grupės dalis laikosi įmonių grupėje galiojančios Antikorupcinės politikos. Įmonių grupėje siekiama veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ Antikorupcinė politika ir Etikos kodeksas taikomi visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. „Ignitis grupėje“ galioja antikorupcinė vadybos sistema, kuri atitinka tarptautinį ISO 37001:2016 standartą. Plačiau apie veiklą korupcijos prevencijos srityje rasite atskiroje skiltyje:

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Mūsų ar mūsų partnerių veikla jums kelia susirūpinimą? Anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie etikos, korupcinius, aplinkosaugos, lygių galimybių ir kitus „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių galimai vykdomus ar įvykdytus teisės aktų pažeidimus galite užpildę Pasitikėjimo linijos formą:

Pranešti Pasitikėjimo linijai

Pasitikėjimo linijai galima pranešti ir šiais kontaktais:
Tel. +370 640 88889
El. paštas [email protected]
 

Socialinė atsakomybė ir parama

„Ignitis“ prisideda prie atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūros „Ignitis grupės“ įmonėse kūrimo. Šios veiklos esmė – atsakingo verslo požiūris, atsispindintis kasdienėse veiklose, ateities planuose ir nuolat augant energetikos sektoriaus iššūkiams.

Atsakingai vykdomą ir planuojamą „Ignitis grupės“ veiklą reglamentuoja teisės aktų reikalavimai bei grupėje galiojanti Darnumo politika ir kitos politikos.

„Ignitis grupės“ skelbiamos Tvarumo (socialinės atsakomybės) ataskaitos apima ir UAB „Ignitis“ veiklą. Su ataskaitomis galite susipažinti čia.

Daugiau – „Ignitis grupės“ svetainėje

Etikos kodeksas

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai.

Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Parama

Siekiant reglamentuoti atvejus, kada ir kokiu būdu Grupėje gali būti neatlygintinai skiriama parama, Grupėje yra nustatyti vieningi Paramos teikimo kriterijai, kurie apibrėžiami Grupės paramos skyrimo politikoje.

Daugiau apie paramą galite rasti čia.

Integruotos Vadybos Sistema (ISO)

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įmonės vadovybė, siekdama užtikrinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir taikomus teisės aktus, įsipareigoja:

  1. Užtikrinti vykdomos veiklos tinkamumą, adekvatumą ir rezultatyvumą, taikant procesiniu požiūriu pagrįstą integruotos vadybos sistemos valdymą bei mąstymą atsižvelgiant į riziką;
  2. Siekti maksimalaus suinteresuotųjų šalių poreikių bei lūkesčių patenkinimo, jų pasitikėjimo užtikrinant aukštą Įmonės teikiamų paslaugų kokybę;
  3. Saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją bei tvarų išteklių naudojimą;
  4. Užtikrinti, kad reguliariai būtų identifikuojama ir vertinama profesinė rizika ir aplinkosaugos aspektai, nuolat būtų vykdoma ekstremalių situacijų, avarijų, nelaimingų atsitikimų, traumų, incidentų bei profesinių susirgimų prevencija, šalinami pavojai ir mažinamos darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos, įtraukiami darbuotojai į darbo aplinkos saugumo gerinimą bei skatinama juos informuoti apie bet kokį pavojų ar rizikas bei teikti pasiūlymus, konsultuotis ir dalyvauti kaip kurti saugią ir sveiką darbo aplinką.
  5. Sudaryti sąlygas darbuotojams produktyviai našiai dirbti, užtikrinant aukštą veiklos rezultatų kokybę ir įsitraukimą, užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms ir susirgimams.
  6. Vykdyti veiklą tausojant aplinką, skatinant energetinį sąmoningumą, lygias galimybes ir tobulėjimo kultūrą, partnerystę santykiuose su visuomene, laikantis atsakingos, skaidrios, atviros ir sąžiningos veiklos principų;
  7. Nuolat kelti Įmonės darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, ugdyti sąmoningumą ir asmeninę atsakomybę;
  8. Užtikrinti atitiktį LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 45001:2018 standartų bei taikomų teisės aktų reikalavimams;
  9. Nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą ir siekti padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.

Integruotos vadybos sistemos politika

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

Atlygis

Atlygio ataskaitos

2023 m. atlygio ataskaitos

I ketvirtis
II ketvirtis

2022 m. atlygio ataskaitos

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2021 m. atlygio ataskaitos

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2020 m. atlygio ataskaitos

I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

Kintamojo atlygio tikslų rodikliai

Vadovų metinis kintamas atlygis

Veiklos tikslų rodikliai taikomi bendrovės vadovui ir valdybos nariams (ir kitiems vadovams pagal Atlygio politiką), siekiant skatinti metinių tikslų įgyvendinimą.

2023 m. tikslų rodikliai

2022 m. tikslų rodikliai

2021 m. tikslų rodikliai