Savitarna

Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Privatumo politikos nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė:

 • klientams, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai);
 • asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto svetainėse ir t.t.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus, Bendrovės interneto svetainės, savitarnos svetainės ir kitų Bendrovės valdomų portalų/puslapių naudotojai ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos prekės ir paslaugos.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

 • kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį;
 • asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;
 • Asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant Bendrovės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

 • Teisės aktuose numatytų visuomeninio elektros energijos tiekėjo funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip visuomeninio tiekėjo, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Teisės aktuose numatytų gamtinių dujų ir elektros tiekėjo funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip nepriklausomo gamtinių dujų ir elektros tiekėjo, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą sutarčių su klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų ar prekių klientams teikimą, įskaitant tinkamą kliento informavimą apie su prekėmis, paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus, vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Komercinių pasiūlymų rengimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama pateikti klientui komercinį pasiūlymą dėl kliento norimos įsigyti paslaugos.
 • Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Įsiskolinimų valdymas. Skolos atveju, Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu, ir atlieka išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų ir teisėto intereso pagrindu.
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Pateiktų klausimų sprendimas Bendrovės socialinio tinklo Facebook paskyroje. Užklausos tvarkymo tikslais Bendrovė gali rinkti šiuos besikreipiančio asmens duomenis: Asmens socialinio tinklo profilio pavadinimą, profilio nuotrauką, vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, objekto adresą, kliento kodą arba asmens kodo paskutinius 3 skaičius, kitus užklausai vykdyti svarbius sutarties duomenis, Asmens užklausų temas ir turinį. Šie Asmens duomenys bus tvarkomi Asmens prašymo pateikti atsakymą (Asmens sutikimo) pagrindu ir (arba) norint susisiekti su Asmeniu. Pateikti Asmens duomenys bus saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo. Nesant sutartinių santykių pateikti duomenys saugomi tol, kol Bendrovė aktyviai naudos savo socialinio tinklo paskyrą, nebent Asmuo pats bet kuriuo metu ištrins (arba paprašys Bendrovės ištrinti) savo pateiktus Asmens duomenis anksčiau. Kai teikdamas užklausą Asmuo pateikia asmens duomenis, jie tampa prieinami Facebook (Meta Platforms Ireland Limited). Informaciją apie tai, kaip tvarkomi Facebook pateikti duomenys galima rasti Facebook privatumo nuostatose.
 • Tiesioginė rinkodara ir klientų patirties vertinimas. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, el. laiškų sąveikos informaciją) teikdama profiliuotus pasiūlymus bei naujienas apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius bei teirautis apie teikiamų Paslaugų kokybę. Šie duomenys tvarkomi ir informacija Asmeniui siunčiama tik tuo atveju, jei Asmuo pateikė sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros ir profiliavimo. Profiliavimo tikslu, siekiant identifikuoti, ar siunčiama informacija yra aktuali Klientui bei pasiūlyti konkrečiai Klientui poreikiams pritaikytą turinį Bendrovė gali tvarkyti informaciją apie išsiųstų tiesioginės rinkodaros el. pranešimų sąveiką (ar pranešimas buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų).
 • Kredito ir rizikos vertinimas. gavusi kliento sutikimą, Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis, siekiant įvertinti kredito riziką ir nustatyti, kokias Paslaugas ir kokiomis sąlygomis jas Bendrovė gali pasiūlyti klientui.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų, klientų, kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei savo turto ir objektų saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Tarpininkavimas. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis  sudarant sutartis dėl nutolusių saulės elektrinių įsigijimo, nuomos Paslaugų teikimo.
 • Objektų techninis tinkamumas paslaugoms teikti. Bendrovė gali tvarkyti duomenis apie Asmens turimų pastatų tinkamumą saulės elektrinės įrengimui ir galimą/būsimą įrengtos elektrinės ekonominį efektyvumą dėl tinkamo paslaugos suteikimo.
 • Bendrinė statistika. Bendrovė tvarko klientams siunčiamų el. laiškų sąveikos nepersonalizuotos bendrinės statistikos duomenis tam, kad galėtų valdyti klientų srautus klientų aptarnavimo kanaluose bei įvertinti el. paštu vykdomos komunikacijos tikslingumą. Šiuo tikslu Bendrovė netvarkys jokių asmens duomenų ar kitos informacijos, kuri galėtų identifikuoti klientą kaip konkretų asmenį. Bendrinės statistikos duomenys neturi klientams jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
 

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
 • Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – sutarčių duomenys, užsakymo ir energijos kiekio suvartojimo duomenys, duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai, per savitarnos svetaines arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, mobiliosiomis programėlėmis), kt.
 • Mokėjimų duomenys – Bendrovei mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.
 • Finansiniai duomenys – informacija apie tretiesiems asmenims turimus įsipareigojimus ir skolas, kai Bendrovė vertina kliento mokumą prieš pradėdama teikti jam paslaugas.
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės padaliniuose, pokalbių telefonu įrašų duomenys, kt.
 • Slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnę informacija apie Ignitis naudojamus slapukus galite rasti Slapukų politikoje.
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
   

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys, duomenys gaunami, kai klientai naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz. energijos suvartojimo, mokėjimų duomenys) arba Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių (pvz., valstybės ar privačių asmenų valdomų registrų) ar trečiųjų asmenų (pvz. energijos skirstymo operatoriaus), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Bendrovė turi teisę rinkti Asmens duomenis iš VĮ Registrų centras elektros energijos pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tikslu ir pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Energijos skirstymo operatoriui. Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties vykdymą, perduoda tvarkomus kliento Asmens duomenis (tapatybės duomenis, kliento deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų energijos skirstymo operatoriaus funkcijų vykdymui).
 • Dujų skirstymo operatoriui. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis (tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu, kt. būtinus duomenis) garantinio dujų tiekimo, transportuotų dujų apskaitos, žalos nustatymo ir atlyginimo, dujų sistemų patikimumo ir techninės saugos užtikrinimo, ekstremalių situacijų valdymo ir kitais teisėtais tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais.
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, apskaitos, korespondencijos siuntimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.) , priežiūros institucijoms (pvz. Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai ir kt.) , kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Skolų išieškojimo procesą vykdantiems,  jungtines duomenų bazes tvarkantiems asmenims/įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė, paštu ar elektroniniu laišku informavusi klientą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę kliento asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Paprastai Klientų duomenis Bendrovė saugo Europos sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Jei pasitaikytų atvejų, kuomet Klientų duomenys turėtų būti perduoti už ES/EEE ribų, tai daroma tik tuomet jei yra įgyvendinta bent vieną iš šių sąlygų:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • Yra sudaryta duomenų tvarkymo sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • Laikomasi elgesio kodeksų ir taikomis kitos apsaugos priemonės pagal Reglamentą.
   

Duomenų saugojimas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Skambinančiųjų Asmens duomenų tvarkymas pateiktų klausimų sprendimo tikslu

2 mėnesiai nuo pokalbio įrašymo dienos

Klientų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

5 metai nuo sutikimo gavimo dienos arba iki Kliento sutikimo atšaukimo momento

Klientų Asmens duomenų tvarkymas sutarčių vykdymo tikslu

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir pan.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Bendrovė netvarko asmens duomenų automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo būdu, kaip tai numatyta Reglamento 22 str. Bendrovė vykdo tik profiliavimą (t. y. automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus), tačiau tai nesukelia Asmenims teisinių pasekmių ar panašaus reikšmingo poveikio. Bendrovė vykdo profiliavimą siekdama valdyti nepageidaujamų ir neaktualių rinkodaros pasiūlymų siuntimą, priskirdama klientus kategorijoms pagal naudojamų paslaugų rūšis, atsiskaitymo būdą ir pan.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, turi teisę:

 1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 3. prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 6. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 7. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pateiktą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite paskambinę klientų aptarnavimo telefonais: 1802 ir +370 611 21802, savitarnos svetainėje arba užpildę užklausą per Bendrovės Pagalbos centrą.
   

Asmenų teisių įgyvendinimas

Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo adresu: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, klientų aptarnavimo telefonais: 1802 ir +370 611 21802, užpildyti užklausą per Bendrovės Pagalbos centrą arba atvykus į bet kurį „Ignitis“ klientų aptarnavimo centrą.

Skambučiai numeriu 1802 apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą, skambučio ilguoju numeriu kaina – kaip į „Telia“ tinklą).

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: [email protected]

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą, Bendrovei turi pateikti Bendrovės patvirtintos formos užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą, jeigu asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Reglamento 15 - 22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš asmens ir ši informacija asmeniui jau buvo pateikta;
 • asmens duomenys buvo gauti ne iš paties asmens;
 • asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė įgyvendindama asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su asmeniu, kiekį;
 • asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Šioje privatumo politikoje pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.ignitis.lt arba nuotoliniais klientų aptarnavimo kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, teikiamoms paslaugoms ir pan., Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitu būdu (pvz. paskelbiant spaudoje).

Prašymo įgyvendinti BDAR teisės forma