Savitarna
Kaip tapti mūsų klientu?

Jeigu turite prieigą prie dujų:

Tapti mūsų klientu – visiškai paprasta. Užpildykite šią anketą ir operatyviai gausite jūsų poreikiams optimaliai pritaikytą konkurencingą gamtinių dujų tiekimo pasiūlymą.

Gamtinių dujų tiekimo sutartį taip pat galite sudaryti bet kuriame „Ignitis“ klientų aptarnavimo centre.

Papildomą informaciją jus dominančiais klausimais galite sužinoti užpildę šią užklausos formą arba paskambinę klientų aptarnavimo telefonais 1802 arba +370 611 21802. Skambučiai apmokestinami pagal jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Skambinant ilguoju nr., skambučio kaina – kaip į „Telia Lietuva“ mobilųjį tinklą.

Jeigu dar neturite įvado:

Prijungti savo įmonę prie gamtinių dujų skirstymo sistemos Jums padės bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO). Dėl gamtinių dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau – kai kuriais atvejais šis procesas gali užtrukti. Detaliai apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje www.eso.lt.

Registrų centro tinklalapyje www.regia.lt/zemelapis  galite pasitikrinti, ar šalia yra nutiestas dujotiekis ir kaip galima prisijungti prie skirstomojo gamtinių dujų tinklo.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Norint sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį, maloniai prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Užpildytą ir pasirašytą prašymo formą sudaryti sutartį.

2. Asmens įgaliojimą (jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas): jeigu verslo klientas - juridinis asmuo, tai reikės juridinio asmens įgaliojimo, kurio nereikia notariškai tvirtinti; jeigu verslo klientas - fizinis asmuo (pvz. ūkininkas), tai įgaliojimas turi būti patvirtintas notarine tvarka.

3. Sutikimą dėl asmens duomenų apsaugos bei tiesioginės rinkodaros, jeigu sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu (pvz. ūkininkas).

4. Nekilnojamojo turto registro išrašą. Jeigu sudaryta nuomos sutartis galioja ilgiau nei 1 metus, ji turi būti registruota VĮ „Registrų centre“.

5. Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą.

6. Bendraturčių (jei tokie yra) raštišką sutikimą.

7. Perdavimo–priėmimo akto kopiją dėl dujų skaitiklio rodmenų.

8. Pirminio dujų pajungimo atveju - pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui.

Kokius dokumentus reikia pateikti sudarant sutartį, jei patalpas nuomojamės?

Tokiais atvejais yra sudaroma sutartis tarp nuomininko ir tiekimo įmonės, o nuomininkas papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį.

ARBA

2. Nuomos sutarties kopiją ir įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

Kada ir kokiu būdu pateikiama PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas?

PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas už ataskaitinį laikotarpį pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos sutartyje nurodytu būdu. Nepriklausomai nuo sutartyje nurodyti PVM sąskaitos faktūros pateikimo būdo, kiekvieną mėnesį PVM sąskaita faktūra pateikiama savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Kas sudaro gamtinių dujų kainą?

Gamtinių dujų kainą sudaro šios dalys:

1. Gamtinių dujų tiekimo kaina.

2. Perdavimo paslaugų kaina:

    Gamtinių dujų perdavimo kaina.

    Ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina.

    Vartojimo pajėgumų kaina.

3. SGD terminalo dedamosios kaina.

4. Skirstymo paslaugos kaina.

5. Gamtinių dujų akcizas.

Ar reikia mokėti už gamtines dujas tuo laikotarpiu, kai dujos nevartojamos?

Nepriklausomai nuo sezono ir laikotarpio, jeigu gamtinės dujos nėra vartojamos, už pačias gamtines dujas mokėti nereikės, tačiau reikės mokėti už perdavimo sistemos operatoriaus teikiamas paslaugas: ilgalaikius perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus (perdavimas) ir vartojimo pajėgumus (SGD terminalo papildoma dedamoji).

Už šias paslaugas reikės mokėti dėl to, kad klientas yra rezervavęs minėtus pajėgumus dujų perdavimo sistemoje visiems metams. Pajėgumų rezervavimas gamtinių dujų perdavimo sistemoje sudaro sąlygas klientams saugiai naudotis gamtinių dujų sistema.

Pajėgumų dedamosios skaičiuojamos metams ir išdalijamos lygiomis dalimis 12 mėnesių.

Kur ir kaip reikia deklaruoti suvartotus gamtinių dujų apskaitos prietaiso duomenis?

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso duomenis reikia deklaruoti savitarnos svetainėje e.ignitis.lt. Deklaravimas pradedamas nuo Ataskaitinio laikotarpio 20 kalendorinės dienos ir baigiamas ne vėliau kaip pirmąją darbo dieną iki 21 val., pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Kas yra atsakingas už siūlomų paslaugų kokybę?

Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, ginčai nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje (nuo 2019 m. leipos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) ar kitoje tam kompetenciją turinčioje institucijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Kokios yra sutarčių pasirašymo, pratęsimo bei nutraukimo sąlygos?

1. Sutarties pasirašymas.
Tiekėjas pasirašęs gamtinių dujų (toliau GD) pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį, įsipareigoja tiekti GD vartotojui, o vartotojas įsipareigoja už sutartą kainą, sutartu laikotarpiu ir sąlygomis pirkti GD ir paslaugas bei už jas tinkamai atsiskaityti sutartyje numatytais terminais. Gali būti sudaromos terminuotos arba neterminuotos sutartys su terminuotu kainos galiojimu.
2. Sutarties pratęsimas.
2.1. Terminuotoms sutartims. Tiekėjas gali pasiūlyti vartotojui pratęsti sutartį naujam laikotarpiui pasiūlyme nustatyta kaina, kuri galioja jame numatytą laikotarpį. Per pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys turi sudaryti susitarimą dėl sutarties papildymo/pakeitimo ir naujos GD kainos naujam laikotarpiui. Jei susitarimas nesudaromas per pasiūlymo galiojimo laikotarpį sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka. 2.2. Neterminuotoms sutartims su terminuotu kainos galiojimo laikotarpiu:
2.2.1. Jei nei viena iš šalių ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki GD kainos galiojimo termino pabaigos neišreiškia prieštaravimų esamai kainai, sutartis laikoma pratęsta automatiškai 1 kalendorinių metų laikotarpiui. Pratęsimų skaičius yra neribojamas Jei bent viena iš šalių išreiškia prieštaravimą esamai kainai, sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka.
2.2.2. Tiekėjas gali pateikti naujos kainos pasiūlymą ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki kainos galiojimo termino pabaigos. Tokiu atveju:
a. Jei vartotojas per 30 kalendorinių dienų nuo kainos pasiūlymo išsiuntimo dienos išreiškia nepritarimą pasiūlytai kainai, tai sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka.
b. Jei vartotojas per 30 kalendorinių dienų nuo kainos pasiūlymo išsiuntimo dienos neišreiškia nepritarimo naujam kainos pasiūlymui, tai laikoma, kad pasiūlyta kaina galioja naujam kainos galiojimo laikotarpiui.
3. Sutarties nutraukimas.
Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti nutraukiama šalių susitarimu.
Jei Vartotojas nesutinka su teisės aktų, susijusių su GD tiekimu, pakeitimais apie kuriuos tiekėjas informuoja vartotoją, vartotojas įgyja teisę nutraukti sutartį įspėjęs prieš 30 kalendorinių dienų bei įvykdęs sutartyje numatytus įsipareigojimus.
Vartotojas ir tiekėjas turi teisę nutraukti sutartį įspėjęs kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų jei kita šalis tinkamai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (pvz., tiekėjas netiekia GD; vartotojas nesumoka už patiektas GD).
Vartotojui nutraukus sutartį nepasibaigus terminui ne dėl tiekėjo kaltės jam taikomas sutartyje numatytas sutarties nutraukimo administravimo mokestis. Tokiu atveju vartotojas taip pat turi įvykdyti visus įsipareigojimus pagal sutartį.
Sutarties su terminuotu kainos galiojimo laikotarpiu nutraukimo mokestis.
Nutraukiant tokią sutartį nepasibaigus kainų galiojimo laikotarpiui ne dėl priežasčių, susijusių su tiekėjo pareigų pagal sutartį nevykdymu, tiekėjas gali taikyti vartotojui sutartyje numatyto dydžio sutarties nutraukimo mokestį, kuris apskaičiuojamas procentine išraiška nuo sutarties vertės.

Kokios yra teikiamos techninės priežiūros paslaugų rūšys?

UAB "Ignitis" neteikia techninės priežiūros paslaugų.