Savitarna
Kada ir kokiu būdu pateikiama PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas?

PVM sąskaita faktūra už suvartotas gamtines dujas už ataskaitinį laikotarpį pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos sutartyje nurodytu būdu. Nepriklausomai nuo sutartyje nurodyti PVM sąskaitos faktūros pateikimo būdo, kiekvieną mėnesį PVM sąskaita faktūra pateikiama savitarnos svetainėje e.ignitis.lt.

Kas sudaro gamtinių dujų kainą?

Gamtinių dujų kainą sudaro šios dalys:

1. Gamtinių dujų tiekimo kaina.

2. Perdavimo paslaugų kaina:

    Gamtinių dujų perdavimo kaina.

    Ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina.

    Vartojimo pajėgumų kaina.

3. SGD terminalo dedamosios kaina.

4. Skirstymo paslaugos kaina.

5. Gamtinių dujų akcizas.

Ar reikia mokėti už gamtines dujas tuo laikotarpiu, kai dujos nevartojamos?

Nepriklausomai nuo sezono ir laikotarpio, jeigu gamtinės dujos nėra vartojamos, už pačias gamtines dujas mokėti nereikės, tačiau reikės mokėti už perdavimo sistemos operatoriaus teikiamas paslaugas: ilgalaikius perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus (perdavimas) ir vartojimo pajėgumus (SGD terminalo papildoma dedamoji).

Už šias paslaugas reikės mokėti dėl to, kad klientas yra rezervavęs minėtus pajėgumus dujų perdavimo sistemoje visiems metams. Pajėgumų rezervavimas gamtinių dujų perdavimo sistemoje sudaro sąlygas klientams saugiai naudotis gamtinių dujų sistema.

Pajėgumų dedamosios skaičiuojamos metams ir išdalijamos lygiomis dalimis 12 mėnesių.

Kas yra atsakingas už siūlomų paslaugų kokybę?

Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus. Ginčai dėl dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, ginčai nagrinėjami Valstybinėje energetikos inspekcijoje (nuo 2019 m. leipos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba) ar kitoje tam kompetenciją turinčioje institucijoje. Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Vartotojas turi nuostolių, išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Tiekėjas, priešingu atveju išlaidas, susijusias su ginčo sprendimu, apmoka Vartotojas. Tiekėjas, nesumokėjęs už Vartotojo ilgalaikių perdavimo pajėgumų ribojimą Sutartyje nustatytais terminais, moka Vartotojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ginčai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti per protingą terminą (ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų), ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Kokios yra sutarčių pasirašymo, pratęsimo bei nutraukimo sąlygos?

1. Sutarties pasirašymas.
Tiekėjas pasirašęs gamtinių dujų (toliau GD) pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį, įsipareigoja tiekti GD vartotojui, o vartotojas įsipareigoja už sutartą kainą, sutartu laikotarpiu ir sąlygomis pirkti GD ir paslaugas bei už jas tinkamai atsiskaityti sutartyje numatytais terminais. Gali būti sudaromos terminuotos arba neterminuotos sutartys su terminuotu kainos galiojimu.
2. Sutarties pratęsimas.
2.1. Terminuotoms sutartims. Tiekėjas gali pasiūlyti vartotojui pratęsti sutartį naujam laikotarpiui pasiūlyme nustatyta kaina, kuri galioja jame numatytą laikotarpį. Per pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys turi sudaryti susitarimą dėl sutarties papildymo/pakeitimo ir naujos GD kainos naujam laikotarpiui. Jei susitarimas nesudaromas per pasiūlymo galiojimo laikotarpį sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka. 2.2. Neterminuotoms sutartims su terminuotu kainos galiojimo laikotarpiu:
2.2.1. Jei nei viena iš šalių ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki GD kainos galiojimo termino pabaigos neišreiškia prieštaravimų esamai kainai, sutartis laikoma pratęsta automatiškai 1 kalendorinių metų laikotarpiui. Pratęsimų skaičius yra neribojamas Jei bent viena iš šalių išreiškia prieštaravimą esamai kainai, sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka.
2.2.2. Tiekėjas gali pateikti naujos kainos pasiūlymą ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki kainos galiojimo termino pabaigos. Tokiu atveju:
a. Jei vartotojas per 30 kalendorinių dienų nuo kainos pasiūlymo išsiuntimo dienos išreiškia nepritarimą pasiūlytai kainai, tai sutartis pasibaigia sutartyje numatytu terminu ir tvarka.
b. Jei vartotojas per 30 kalendorinių dienų nuo kainos pasiūlymo išsiuntimo dienos neišreiškia nepritarimo naujam kainos pasiūlymui, tai laikoma, kad pasiūlyta kaina galioja naujam kainos galiojimo laikotarpiui.
3. Sutarties nutraukimas.
Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti nutraukiama šalių susitarimu.
Jei Vartotojas nesutinka su teisės aktų, susijusių su GD tiekimu, pakeitimais apie kuriuos tiekėjas informuoja vartotoją, vartotojas įgyja teisę nutraukti sutartį įspėjęs prieš 30 kalendorinių dienų bei įvykdęs sutartyje numatytus įsipareigojimus.
Vartotojas ir tiekėjas turi teisę nutraukti sutartį įspėjęs kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų jei kita šalis tinkamai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (pvz., tiekėjas netiekia GD; vartotojas nesumoka už patiektas GD).
Vartotojui nutraukus sutartį nepasibaigus terminui ne dėl tiekėjo kaltės jam taikomas sutartyje numatytas sutarties nutraukimo administravimo mokestis. Tokiu atveju vartotojas taip pat turi įvykdyti visus įsipareigojimus pagal sutartį.
Sutarties su terminuotu kainos galiojimo laikotarpiu nutraukimo mokestis.
Nutraukiant tokią sutartį nepasibaigus kainų galiojimo laikotarpiui ne dėl priežasčių, susijusių su tiekėjo pareigų pagal sutartį nevykdymu, tiekėjas gali taikyti vartotojui sutartyje numatyto dydžio sutarties nutraukimo mokestį, kuris apskaičiuojamas procentine išraiška nuo sutarties vertės.

Kokios yra teikiamos techninės priežiūros paslaugų rūšys?

UAB "Ignitis" neteikia techninės priežiūros paslaugų.